KVKK Aydılantma Metni

Biz LEEARN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ (“Şirket”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK” veya “Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında, kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda KVKK’da, KVKK’yabağlı yürürlüğe konulan ikincil mevzuatta, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun bağlayıcı nitelikteki kararlarında ve sair mevzuattabelirtilmiş olan teknik ve idari tedbirleri alarak işlediğimiz verilerin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz.

İşbu metin ile, veri sorumlusu sıfatıyla KVKK’nın 10. maddesinde belirtilen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmekte ve böylelikle, https://www.rayzapp.com/ aracılığıyla erişilen Şirket yönetimindeki internet sitesi ve Rayz mobil uygulaması üzerinden (birlikte “RayzApp” olarak anılacaktır) gerçekleştirdiğiniz faaliyetler özelinde işlemiş olduğumuz kişisel verilerinizin işlenme süreçleri hakkında siz kullanıcılarımızı detaylıca bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

1. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ

RayzApp olarak, kullanıcılarımızın kişisel verilerini, tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla;

 • İnternet Sitesi’ni ziyaret etmeniz,
 • İnternet Sitesi içerisinde bulunan çerezler,
 • İnternet Sitesi’nde yer alan formları doldurmanız,
 • İnternet Sitesi veya Rayz mobil uygulaması üzerinden RayzApp’e üye olmanız,
 • Rayz mobil uygulaması’nı kullanmanız

aracılığıyla toplamaktayız.

2. VERİLERİNİZ, VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ

Yukarıda açıklanan toplama yöntemleri ile elde ettiğimiz kişisel verileriniz, aşağıdaki tabloda belirtildiği gibidir:

K.V KategorileriVeri Tipleri
Kimlik VerisiAd-soyadı
İletişim VerisiE-posta adresi
Mesleki Deneyim VerisiOkuduğu okul ve sınıf bilgisi, beceriler
Görsel ve İşitsel KayıtlarFotoğraf
Uygulama Kullanım VerileriTamamlanan görevler, sponsor, seviye, puan, sertifikalar, rozetler
İşlem Güvenliği Verisiİnternet sitesi ziyaretinize ve üyeliğinize ilişkin bağlantı/giriş-çıkış tarih (log kaydı) ve saat bilgisi, IP adresi
Pazarlama VerisiKullanılan çerezler vasıtasıyla elde edilen bilgiler
Diğer BilgilerMesaj içeriği bilgisi

RayzApp’i kullanımınız sırasında tabloda belirtilmeyen ve kullanım deneyiminize etki etmeyen kişisel verileri lütfen paylaşmayınız. Özellikle, özel nitelikli kişisel veri olarak değerlendirilen ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerinizi RayzApp üzerinden paylaşmamanız gerektiğini önemle hatırlatırız.

RayzApp profilinize fotoğraf yüklemeyi tercih etmeniz halinde bu fotoğrafın biyometrik fotoğraf olmamasına özen gösteriniz.

İlgili tabloda yer alan kişisel verileriniz;

 • İş süreçlerinin ve sunduğumuz hizmetin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi,
 • Kullanıcı ilişkileri yönetim süreçlerinin yürütülmesi,
 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi ile talep ve şikayetlerin takibi doğrultusunda kullanıcılarımız arasında isim ve soy isminizle ayırt edilebilmeniz,
 • Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize, sorduğunuz soru başlığı üzerinden sınıflandırarak cevap verilebilmesi,
 • Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize, tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgileriniz özelinde iç araştırmalarımızı gerçekleştirerek talebinize en uygun şekilde geri dönüş yapılabilmesi,
 • Şirket ile aranızda gerekli sözleşmelerin kurulabilmesi,
 • Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,
 • Üyeliğinize ilişkin ve ilgili diğer hizmetlere ilişkin bildirimlerin tarafınıza ulaştırılabilmesi,
 • Gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi doğrultusunda 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Şuçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatta açıkça öngörülen trafik kayıtlarını tutma yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi,
 • Vermiş olduğu hukuki onaylara yönelik, Şirket’in hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve onay kayıtlarının hukuka uygun şekilde saklanabilmesi,
 • Pazarlama analiz çalışmalarının ve stratejik planlama faaliyetlerinin yürütülmesi, ürün veya hizmet pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,
 • İnternet sitesinin ve mobil uygulamanın daha etkili, hızlı ve kolay kullanımının sağlanması,
 • Şirket tarafından sunulan hizmet ve faaliyetlerin, beğeni, kullanım şekliniz ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ile talepleriniz doğrultusunda gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanması,
 • Hizmet sunduğumuz faaliyet alanlarına ilişkin güncel makale, haber ve bültenlerden haberdar olabilmeniz,
 • Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli çalışmaların yapılabilmesi,
 • Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması,

amaçlarıyla işlenmekte olup  KVKK’nın 5. maddesinde belirtilen; ilgili sözleşmenin kurulması ve yerine getirilmesiyle doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; kanunlarda açıkça öngörülmesi; Şirket’in hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla Şirket’in meşru menfaatleri için kişisel veri işlemesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak Şirket tarafından toplanmaktadır.

3. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI KİŞİLER VE AKTARIM AMACI

Kişisel verileriniz;

 1. Uygulama içerisinde liderlik tablolarının oluşturulması ve siz kullanıcılarımızın diğer kullanıcılar arasındaki yerinizi görebilmeniz amacıyla RayzApp’i kullanan diğer kullanıcılarımıza,
 2. Gerekli değerlendirmenin yapılabilmesi amacıyla uygulama içerisinde görevlerini tamamladığımız iş ortaklarımıza,
 3. İş süreçlerimizi hukuka ve diğer meşru menfaatlerimize uygun yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde savunma hakkımızı kullanabilmemiz amacıyla; avukatlara, denetçilere, vergi danışmanları ile danışmanlık hizmeti aldığımız diğer üçüncü kişilere,
 4. Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla; hukuka ve usule uygun olması koşuluyla düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi ilgili resmî kurumlara ve kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına,
 5. Taleplerinizin yerine getirilmesi adına; tarafınızca yetki verilmiş vekil ve temsilcilerinize

KVKK’nın 8 ve 9’uncu maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde aktarılabilmektedir.

4. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizle ilgili olarak;

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğramanız halinde, zararınızın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. 

Belirtilen haklarınız kapsamında taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca şahsen veya noter aracılığıyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafınızca Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Veri Sahibi Başvuru Formu’na ulaşmak için tıklayınız.

Başvurunuz KVKK'da öngörülen ilgili hükümler doğrultusunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişi olduğunun teyit edilmesi amacıyla Şirket sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep edebilecektir; bu bilgiler yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilecektir.

5. İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ticari ÜnvanLEEARN EĞİTİM TEKNOLOJİLERİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.
Mersis No 0608122174400001
KEP Adresi 
İletişim Linki
AdresÇobançeşme Mah. Sanayi Cad. Nish Residence Sit. D Blok Apt. No: 44 D/163 Bahçelievler/İstanbul